Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Haaften’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Haaften’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Haaften’ is opgesteld ter vervanging van de geldende, merendeels verouderde, bestemmingsplannen voor het bestaande dorpsgebied van Haaften.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Haaften’ heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door in zuidelijke-, oostelijke- en westelijke richting de Waalbandijk met daarachter de uiterwaarden van rivier de Waal. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door (achter)erven van bebouwing gelegen aan de Buitenweg, Enggraaf, Bernhardstraat en de Emmastraat.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Haaften’, het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken en de reactienota naar aanleiding van het voorontwerp, liggen vanaf vrijdag 9 juli 2010 tot en met 19 augustus 2010 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen. Het digitaal bestemmingsplan is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘ruimtelijke plannen’ en vervolgens ‘digitale plannen’ te klikken.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het secretariaat van het team Bouwen en Wonen (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

7 juli 2010
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.