Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Varik’, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Varik' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan betreft een algehele herziening van de huidige bestemmingsplannen voor de kern Varik, met uitzondering van het plan Molenblok. Binnen het grootste deel van het plan zullen de bestaande bestemmingen worden overgenomen, maar wel geschikt worden gemaakt voor een digitaal plan. Enkele regelingen zullen daarnaast worden aangepast aan de huidige wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de maximale oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Verder is voor dit bestemmingsplan gekozen om de gronden rondom het kruispunt Keizerstraat/Weiweg/Walgtsestraat/ Grotestraat een bestemming 'Gemengd' te geven, waarbinnen meerdere functies zoals detailhandel, kantoren, dienstverlening, daghoreca en maatschappelijke voorzieningen mogelijk worden gemaakt, zodat het op deze gronden eenvoudiger is een andere functie te vestigen, opdat de leefbaarheid van het dorp wordt verbeterd. Ook de percelen aan de Waalbandijk ter hoogte van de Kerkstraat zijn van deze gemengde bestemming voorzien om deze locatie eenvoudiger aantrekkelijker te maken voor het toerisme.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van vrijdag 8 juli tot en met donderdag 18 augustus 2016 voor iedereen ter inzage. Het plan kan op afspraak worden ingezien bij gemeente Neerijnen. Hiervoor kunt u via het team Dienstverlening en Beleid (14 0418) een afspraak maken. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPvarik-1502.

Reageren op het plan

Gedurende de bovenstaande periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

7 juli 2016 gemeente Neerijnen