Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Klingelenberg Noord’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Klingelenberg Noord’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een school mogelijk en daarnaast woningbouw middels een uitwerkingsbevoegdheid.

Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de begraafplaats. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de Oude Culenborgsche vaart met daarachter het bedrijventerrein Slimwei. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door het woningbouwplan De Klingelenberg en aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door gronden die behoren bij de woning Haarstraat 42 Tuil.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Klingelenberg Noord’ en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf vrijdag 15 juli tot en met 25 augustus gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0304.BPtuiklingnoord-1102) en (als Pdf-bestand via) de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

14 juli 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.