Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Korfgraaf 9 Hellouw, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Korfgraaf 9 Hellouw ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Met het bestemmingsplan wordt het bouwvlak vergroot waardoor de bestaande woning kan worden vergroot.

Het plangebied ligt in Hellouw aan Korfgraaf 9. Ten zuiden van het plangebied ligt de weg Korfgraaf. Aan de noordzijde ligt de Graaf Reinaldweg.

Het ontwerpbestemmingsplan (met bijlagen) ligt vanaf 19 december 2014 tot 30 januari 2015 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis.

Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl ook op onze website (www.neerijnen.nl) te downloaden onder ‘openbare ruimte/ bestemmingsplannen’ (pdf-bestand).

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.