Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Het Heuvelbosch’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed het Heuvelbosch’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen het plangebied een landgoed met daarin drie wooneenheden te realiseren.

Het plangebied van het landgoed wordt gevormd door een tweetal percelen met een gezamenlijk oppervlak van 5,5 hectare aan de Kaalakkerstraat te Neerijnen, kadastraal bekend onder Waardenburg Y 369 en Y 290.

Op basis van de in de voorontwerpfase ontvangen reacties is het bestemmingsplan op enkele onderdelen aangepast. Meer hierover leest u in de bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegde inspraaknota.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed het Heuvelbosch’ en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf 12 november 2009 tot 24 december 2009 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen. Daarnaast is het digitaal bestemmingsplan (pdf-formaat) te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘ruimtelijke plannen’ te klikken.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het secretariaat van het team Bouwen en Wonen (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente maken.

Neerijnen,

11 november 2009
Burgemeester en wethouders.