Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Molenblok te Varik’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenblok te Varik’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

De gemeente Neerijnen heeft in het kader van de zgn. ruimte voor ruimte regeling het woningbouwproject locatie ‘Molenblok’ in procedure. Het ontwerpbestemmingsplan vormt een belangrijke stap op weg naar de realisatie van in totaal 54 woningen.

Naar aanleiding van archeologisch onderzoek is het woningbouwplan ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan in belangrijke mate gewijzigd. Met behoud van de oorspronkelijke elementen en bestemmingen is het archeologische monument richtinggevend voor het uiteindelijke stedenbouwkundige plan binnen het ontwerpbestemmingsplan geweest. Daarnaast is de molen de Bol binnen het plangebied opgenomen om ophoging mogelijk te kunnen maken.

Het plangebied ligt aan de Waalbandijk ten noordoosten van Varik. Het gebied wordt begrensd door de Waalbandijk, de Kerkstraat en twee watergangen. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door tuinbouwkavels en het erf van de molen van Varik.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenblok te Varik’, het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken en de reactienota naar aanleiding van het voorontwerp, liggen vanaf donderdag 2 december 2010 tot en met 12 januari 2011 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij de gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0304.BPVarMolenblok-1002) en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Omdat de gemeente eigenaar van de ontwikkellocatie is, wordt voor dit plan geen exploitatieplan opgesteld.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Ontwikkeling en Toezicht (telefoonnummer 0418-656565) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

1 december 2010
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.