Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Molenblok Varik 2014’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Molenblok Varik 2014' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van het terrein tussen de Kerkstraat en molen aan de Waalbandijk. Er is een directe bouwmogelijkheid opgenomen voor 31 woningen en een wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van 19 woningen.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 15 augustus tot en met 25 september 2014 voor iedereen ter inzage. Het plan kan op afspraak worden ingezien bij het Klant Contact Centrum, gemeente Neerijnen. Hiervoor kunt u via het team Dienstverlening en Beleid (14 0418) een afspraak maken. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te raadplegen op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder 'openbare ruimte' op 'bestemmingsplannen' te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPVarMolenblok-1402.

Reageren op het plan

Gedurende de bovenstaande periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Crisis- en herstelwet

Op voorliggend plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Neerijnen,

14 augustus 2014