Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Verplaatsing griendbedrijf te Hellouw’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Verplaatsing griendbedrijf te Hellouw’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

De herziening is bedoeld om verplaatsing van het bedrijf naar het buitengebied van de gemeente mogelijk te maken. Op de huidige locatie worden daarbij twee woningen toegevoegd. Het plangebied bestaat uit de huidige (nu gevestigd op het adres Korfgraaf 44, kadastraal bekend staat als Haaften sectie H 868 en 780) en toekomstige locatie (aan de Paalgraaf op het perceel dat kadastraal bekend staat als Haaften sectie H 88 en 870) van de griendhandel te Hellouw.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Verplaatsing griendbedrijf te Hellouw’, het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken en de reactienota naar aanleiding van het voorontwerp, liggen vanaf 5 augustus 2010 tot en met 16 september 2010 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage in de gemeentewinkel van Neerijnen. Het digitale bestemmingsplan is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘ruimtelijke plannen’ en vervolgens ‘digitale plannen’ te klikken.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via de gemeentewinkel (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

4 augustus 2010
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.