Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Waalbandijk 143 te Hellouw’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Waalbandijk 143 te Hellouw’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

De herziening is bedoeld om de herbouw van een recreatiewoning tot burgerwoning aan de Waalbandijk 143 te Hellouw mogelijk te maken.

Het plangebied van de burgerwoning aan de Waalbandijk 143 te Hellouw is gelegen aan de oostzijde van de dorpskern Hellouw (kadastraal bekend als Haaften, sectie H 604) De Waalbandijk vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In westelijke en noordelijk richting wordt het plangebied voor het grootste deel begrensd door achtererven van omliggende woningen. Ten oosten van het plangebied ligt de griendhandel Van Aalsburg.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Waalbandijk 143 te Hellouw’, het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken en de reactienota naar aanleiding van het voorontwerp, liggen vanaf 5 augustus 2010 tot en met 16 september 2010 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage in de gemeentewinkel van Neerijnen. Het digitale bestemmingsplan is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘ruimtelijke plannen’ en vervolgens ‘digitale plannen’ te klikken.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via de gemeentewinkel (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

4 augustus 2010
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.