Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Waaldijk 20a Opijnen’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Waaldijk 20a Opijnen” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een woning achter de woning Zandstraat 15 in Opijnen mogelijk te maken.

Het plangebied ligt aan de Waaldijk aan de oostzijde van de kern Opijnen (kadastraal bekend als gemeente Est en Opijnen, sectie C, nr. 2753). Direct ten zuiden van het plangebied stroomt de rivier de Waal. De Waaldijk vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In noordelijke, oostelijke en westelijk richting wordt het plangebied begrensd door (achter)erven van aangrenzende woningen.

Het ontwerpbestemmingsplan “Waaldijk 20a Opijnen” en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf 28 september 2012 tot en met 8 november 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij de Gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPopywaaldijk20a-1202 en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

27 september 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen