Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Waardenburg west’, Neerijnen

Van 2 april 2013 tot 14 mei 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Waardenburg west" ter inzage. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van het geldende, verouderde, bestemmingsplan en de door de jaren heen gevoerde planologische procedures.

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Wel zijn er enkele wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Ook zijn de reacties, die in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan zijn ingediend, afgewogen en zo mogelijk verwerkt in dit ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Waardenburg west’ heeft betrekking op het gebied ten westen van de kern Waardenburg. In het (noord)oosten loopt het plangebied tot de autosnelweg A2, in het zuiden loopt het plangebied tot de Waalbandijk en in het noordwesten tot de Steenweg.

Inzien

Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op:

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP Waardenburg west" aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.

Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!

Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van het team Ontwikkeling en Toezicht.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van het team Ontwikkeling en Toezicht. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.

Neerijnen,

28 maart 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen