Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Willigenhof Haaften’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Willigenhof Haaften’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Willigenhof Haaften’ en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf donderdag 4 november 2010 tot en met 15 december 2010 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij de Gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0304.BPhaawilligenhof-1002 en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het secretariaat van de Gemeentewinkel (telefoonnummer 0418-656565) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

3 november 2010
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.