Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandweg 44 te Waardenburg’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandweg 44 te Waardenburg’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan voorziet in een hogere bouwhoogte dan het geldende bestemmingsplan, teneinde na sloop een woning met een bouwhoogte van 8,5 meter terug te kunnen bouwen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandweg 44 te Waardenburg’ en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf vrijdag 9 maart 2012 tot en met donderdag 19 april 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij de Gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunt u richten aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

8 maart 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.