Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Slimwei Waardenburg, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Slimwei” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van het geldende, verouderde, bestemmingsplan en de door de jaren heen gevoerde planologische procedures.

Het plangebied is gelegen ten westen van de dorpskern Waardenburg. Aan de oostzijde binnen het plangebied ligt de autosnelweg A2, aan de noordzijde ligt de Ammanswal en Zandweg. Ten zuiden van het plangebied ligt de Steenweg en ten westen liggen percelen van de Haarstraat.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 27 juni tot en met 7 augustus 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum, gemeente Neerijnen. Het plan is tevens te downloaden van onze internetsite onder 'openbare ruimte' en dan 'bestemmingsplannen'.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken.