Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, herziening Melssinghdreef 10 Tuil, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, herziening Melssinghdreef 10 Tuil, ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft het aanpassen van de bouwmogelijkheden binnen de bestemming wonen om de reconstructie van de oorspronkelijke woning mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de zakelijke beschrijving ligt van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbmelssingdr10-1602. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 24 november 2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen