Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017' ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft een (partiële) herziening van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Neerijnen. In deze herziening zijn verschillende vastgestelde postzegelplannen en wijzigingsplannen, correcties van gevonden foutjes, enkele nieuwe initiatieven van particulieren en verschillende ambtshalve gewenste aanpassingen op één hoop 'geveegd' en opgenomen in dit plan. Enkele plannen waarvoor nog een procedure loopt, zijn in het ontwerpplan buiten het plangebied gehouden.

In de toelichting op het ontwerpplan zijn alle gewijzigde onderdelen kort beschreven. De aangepaste onderdelen op de verbeelding hebben digitaal een aanduiding 'veegplan 2017' gekregen. Aanpassingen in de regels zijn groen gemarkeerd of voorzien van een doorhaling.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017' ligt van 31 maart tot en met 11 mei 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgneerijnenveegp-1702.

Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Omdat het hier een veegplan betreft kunt u uitsluitend reageren op die onderdelen die aangepast zijn. De aangepaste onderdelen op de verbeelding hebben digitaal een aanduiding 'veegplan 2017' gekregen. Aanpassingen in de regels zijn groen gemarkeerd of voorziening van een doorhaling.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (Tamara Hagelaar).

Neerijnen, 30 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen