Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Dutry van Haeftenstraat te Haaften, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Dutry van Haeftenstraat te Haaften” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van elf woningen mogelijk te maken.

Het plangebied is gelegen in het noordelijk deel van de kern Haaften. Het plan wordt aan de noordzijde begrensd door woonbebouwing, aan de oostzijde is de openbare bibliotheek ‘Rivierenland’ gevestigd, aan de zuidzijde is de ontsluitingsweg Dutry van Haeftenstraat gelegen en aan de westzijde is eveneens woonbebouwing gelegen.

Het bestemmingsplan en ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken, liggen vanaf 1 maart 2013 tot en met 11 april 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0304.BPhaadutryvanhaeft-1302) en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Ontwikkeling en Toezicht (telefoonnummer 14 0418) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.