Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan en zakelijke beschrijving ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Graaf Reinaldweg 2A, Hellouw’, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen, herziening Graaf Reinaldweg 2A, Hellouw' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is bedoeld om de vorm van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf aan de Graaf Reinaldweg 2A in Hellouw te wijzigen en het melkverwerkingsbedrijf te bestemmen als niet-agrarische nevenactiviteit.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan en zakelijke beschrijving inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen vanaf 11 september tot en met 22 oktober 2015 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website onder Openbare Ruimte / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbgrreinaldw2a-1502.

Reageren op het plan

Gedurende de bovenvermelde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

10 september 2015

gemeente Neerijnen