Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan en zakelijke beschrijving ‘De Kraan 1 te Est’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Kraan 1 te Est’ conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is bedoeld om het bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf aan De Kraan 1 te Est uit te breiden tot 7 hectare.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan en zakelijke beschrijving inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 4 april tot en met 15 mei 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website onder Openbare Ruimte / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbKraan1-1402.

Reageren op het plan

Gedurende de bovenvermelde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

3 april 2014
gemeente Neerijnen