Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan en zakelijke beschrijving ‘De Lage Paarden 1 – Waardenburg’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'De Lage Paarden 1 – Waardenburg' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van het varkensbedrijf aan De Lage Paarden 1 te Waardenburg met een tweetal nieuwe stallen en een mestbassin.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan en zakelijke beschrijving inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 5 maart tot en met 15 april 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbLagePaarden-1402.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Neerijnen

4 maart 2014