Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan en zakelijke beschrijving ‘Heideweg ong. Waardenburg’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Heideweg ong. Waardenburg' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is bedoeld om een agrarisch bouwvlak toe te voegen aan de Heideweg ongenummerd te Waardenburg ten behoeve van een bedrijfsgebouw en bedrijfswoning voor een buxuskwekerij.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan en zakelijke beschrijving inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 27 augustus tot en met 7 oktober 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbheidewegong-1402.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

26 augustus 2014
gemeente Neerijnen