Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Haaften-Noord

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Haaften Noord’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van een Kulturhus en woningen in het gebied tussen de Enggraaf en de Bernardstraat in Haaften mogelijk te maken.

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de percelen kadastraal bekend gemeente Haaften, sectie G, nummers 140 en 657. In oostelijke richting wordt het plangebied begrensd door de Enggraaf. Naar het zuiden wordt het plangebied begrensd door de percelen Enggraaf 25a en Bernardstraat 38. De westgrens van het plangebied vormt de Bernardstraat.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Haaften Noord’ ligt vanaf 6 januari 2012 tot en met 16 februari 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij de Gemeentewinkel.

Daarnaast is het plan te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPHaaftenNoord-1202 en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

5 januari 2012.
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.