Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Heesseltsche uiterwaarden, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Heesseltsche Uiterwaarden’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld om een kwaliteitsimpuls te geven aan de natuurwaarden in dit gebied en dit te combineren met rivierverruiming zodat de hoogwaterveiligheid wordt verbeterd.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf vrijdag 17 augustus 2012 tot en met donderdag 27 september 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij de Gemeentewinkel.

Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

16 augustus 2012