Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Kerkewaard te Haaften, Neerijnen

Van 8 november 2013 tot en met 19 december 2013 wordt het Ontwerpbestemmingsplan Kerkewaard ter inzage gelegd. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen, die gedateerd zijn en van systematiek verschillen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkewaard’ heeft betrekking op het bedrijventerrein ten oosten van de kern Haaften.

Eerder dit jaar heeft een voorontwerpbestemmingsplan (7 juni 2013 tot en met 19 juli 2013) ter inzage gelegen. De tijdens de voorontwerpfase ontvangen gemeentelijke inspraakreacties en de wettelijke adviezen zijn gebundeld in de nota van inspraak en overleg. Te samen met de in diezelfde nota van inspraak en overleg opgenomen ambtshalve aanpassingen geeft dit een overzicht van de wijzigingen die in het ontwerpplan zijn doorgevoerd.

Inzien

Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan buitengebied met bijhorende bijlagen inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied ook vinden op:

Voor de officiële bekendmaking wordt verwezen naar de website van de gemeente Neerijnen.

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerp-bestemmingsplan met bijhorende stukken. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP Kerkewaard 2013" aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.

Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!

Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer J. Janssen van het team Ontwikkeling en Toezicht.

Voor de officiële bekendmaking wordt verwezen naar de website van de gemeente Neerijnen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer J. Janssen. Zijn telefoonnummer is 0418 656 565.