Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Kern Hellouw & Kern Varik, herziening Graaf Reinaldweg 8 Hellouw en perceel aan de Meester Heblystraat te Varik, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kern Hellouw & Kern Varik, herziening Graaf Reinaldweg 8 Hellouw en perceel aan de Meester Heblystraat te Varik, ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft het wijzigen van de woningbouwmogelijkheden waardoor de bouw van één woning in Hellouw en éé’n woning in Varik mogelijk wordt.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de zakelijke beschrijving ligt van 21 juli 2017 tot en met 31 augustus 2017 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPHelVarReinaldw8-1702. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 14 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen