Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Kern Ophemert, herziening De Geer 11, gemeente Neerijnen  

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kern Ophemert, herziening De Geer 11 ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de wijziging van de bouwmogelijkheden voor het daar gevestigde transportbedrijf.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 22 oktober 2015 tot en met 3 december 2015 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPophdegeer11-1502. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 14 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen