Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Kern Ophemert, herziening Dorpsstraat 8, gemeente Neerijnen  

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Ophemert, herziening Dorpsstraat 8’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft het omzetten van de bedrijfsbestemming neer een gemengde bestemming (wonen en bedrijf).

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 22 september 2017 tot en met 2 november 2017 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPophDorpsstraat8-1702. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 15 september 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen