Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Korfgraaf 28c Hellouw

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Korfgraaf 28c Hellouw’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een woning aan de Korfgraaf 28c in Hellouw mogelijk te maken.

Het plangebied ligt aan de Korfgraaf aan de oostzijde van de kern Hellouw (kadastraal bekend als gemeente Neerijnen, sectie H, nr. 982). De Korfgraaf vormt de noordelijke begrenzing van het plangebied. In de zuidelijke richting wordt het plangebied begrensd door (achtererven) van woningen.

Aan de oostzijde en westzijde wordt het plangebied begrensd door naastliggende woningen op de percelen Korfgraaf 28b en 30.

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken, liggen vanaf 16 december 2010 tot en met 26 januari 2011 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij de gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0304.BPhelkorfgraaf28c-1002) en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Ontwikkeling en Toezicht (telefoonnummer 0418-656565) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.