Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Marijkestraat 2b, Haaften, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Marijkestraat 2b, Haaften ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft het herstellen van de bouwmogelijkheden van dit eerder in 2013 vastgestelde bestemmingsplan. Abusievelijk zijn de bouwmogelijkheden van dit bestemmingsplan bij de vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen’ op 6 februari 2014 (bestuurlijke lus 18 februari 2016) gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Door het opnieuw in procedure brengen van dit ongewijzigde bestemmingsplan, worden de oorspronkelijke toegestane bouwvolumes hersteld.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Marijkestraat 2b, Haaften ligt van 17 november 2016 tot en met 29 december 2016 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbmarijkest2b-1602. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen,10-11-2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen