Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Sint Antoniestraat 35, Tuil & Zandstraat 48a, Opijnen, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Sint Antoniestraat 35, Tuil & Zandstraat 48a, Opijnen ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft het voorzien in een passende juridische regeling voor de splitsing van een bouwvlak ten behoeve van de realisatie van een glastuinbouwbedrijf inclusief bedrijfswoning op het perceel Sint Antoniestraat 35 te Tuil. Ook omvat het plan de omzetting van de agrarische bedrijfswoning op het perceel Zandstraat 48 in Opijnen naar een burgerwoning en het opheffen van de agrarische bouwmogelijkheden op deze locatie.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Sint Antoniestraat 35, Tuil & Zandstraat 48a, Opijnen ligt van 16 maart 2017 tot en met 27 april 2017 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbStAntonie35-1702. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 16 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen