Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Slimweistraat 7–8 te Waardenburg’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Slimweistraat 7–8 te Waardenburg’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om wijziging van de huidige bestemming agrarische bedrijfdoeleinden om te zetten naar bedrijfsdoeleinden en woondoeleinden.

Het plangebied is gelegen aan de Slimweistraat 7 en 8 in het buitengebied van de gemeente Neerijnen, ten noordwesten van de kern Waardenburg. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Slimweistraat en aan de overige zijden door agrarische percelen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Slimweistraat 7–8 te Waardenburg’, het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken en de reactienota naar aanleiding van het voorontwerp, liggen vanaf 23 december 2011 voor de duur van 6 weken gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel van Neerijnen. Het digitale bestemmingsplan is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via de gemeentewinkel (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

22 december 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.