Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat 12b Opijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandstraat 12b Opijnen’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een woning achter de woning Zandstraat 12a in Opijnen mogelijk te maken.

Het plangebied ligt aan de Waaldijk aan de oostzijde van de kern Opijnen (kadastraal bekend als gemeente Est en Opijnen, sectie C, nr. 2488). Direct ten zuiden van het plangebied stroomt de rivier de Waal. De Waaldijk vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In noordelijke, oostelijke en westelijk richting wordt het plangebied begrensd door (achter)erven van aangrenzende woningen.

Het bestemmingsplan en ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken, liggen vanaf 28 januari 2011 tot en met 10 maart 2011 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij de gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0304.BPopyzandstraat12b-1002) en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Ontwikkeling en Toezicht (telefoonnummer 0418-656565) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.