Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplannen ‘Kern Heesselt’ en ‘Beschermd Dorpsgezicht Neerijnen’, Neerijnen

Van 2 april 2013 tot 14 mei 2013 liggen de ontwerpbestemmingsplannen "Kern Heesselt" en "Beschermd Dorpsgezicht Neerijnen" ter inzage. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

De ontwerpbestemmingsplannen zijn opgesteld ter vervanging van de geldende, merendeels verouderde bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen zijn conserverend van aard.

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan "Kern Heesselt” wordt in het westen en het zuiden begrensd door de Waalbandijk. In het noorden en oosten ligt de plangrens op de kadastrale begrenzing van de percelen in de kern Heesselt en de grens van de agrarische percelen en woonpercelen aan de Donkerstraat.

Het ontwerpbestemmingsplan "Beschermd Dorpsgezicht Neerijnen" heeft betrekking op de bebouwing in de dorpskern van Neerijnen en de percelen aan de Waalbandijk en de Van Pallandtweg ten oosten van de kern. Ook een aantal percelen aan de Repelsestraat en aan de Kaalakkerstraat, waaronder de begraafplaats, ligt binnen de planbegrenzing. In het westelijk deel van het plangebied liggen Kasteel Waardenburg, de korenmolen aan de Gasthuisstraat en de (woon)percelen aan de westzijde van de Gasthuisstraat, die in de kern Waardenburg liggen. De zuidelijke grens van het plangebied komt overeen met de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht, waardoor een deel van de uiterwaarden van de Waal binnen de plangrens ligt.

Inzien

Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP Beschermd Dorpsgezicht Neerijnen" aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.

Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!

Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van het team Ontwikkeling en Toezicht.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van het team Ontwikkeling en Toezicht. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.

Neerijnen,

28 maart 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen