Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan Bommelsestraat 7a te Ophemert (Neerijnen)

De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor het wijzigen van het bestemmingsplan buitengebied Neerijnen (toekennen bouwvlak agrarische bedrijfsdoeleinden) op het adres Bommelsestraat 7a te Ophemert (kadastraal bekend als Ophemert, sectie H, nummer 325). De eigenaar is voornemens een agrarische bedrijfswoning op te richten.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen medewerking te verlenen aan deze wijziging door toepassing te geven aan artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening.

Het voornemen ligt hiervoor vanaf vrijdag 22 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens de gebruikelijke openingstijden op het gemeentehuis van Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.

Tegen het voornemen om medewerking te verlenen kunt u binnen de vernoemde termijn schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. In de zienswijzen moet staan: uw naam, adres en handtekening, de datum en motivering van uw zienswijze.

Neerijnen,

21 februari 2013
Burgemeester en wethouders