Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Neerijnen wijziging Graaf Reinaldweg 2a, Hellouw, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Neerijnen wijziging Graaf Reinaldweg 2a, Hellouw ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de wijziging van de vorm van het bestemmingsvlak met een landschappelijke inpassing.

Het ontwerpwijzigingsplan inzien

Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 8 december 2017 tot en met 25 januari 2018 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPWGrReinaldw2a-1702. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 1 december 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen