Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan en zakelijke beschrijving ‘Bernhardstraat 31 te Haaften’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Bernhardstraat 31 te Haaften' conform artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk het bouwblok aan de Bernhardstraat 31 te Haaften te vergroten ten behoeve van een goede bedrijfsvoering van het glastuinbouwbedrijf.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het wijzigingsplan en zakelijke beschrijving inzien

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 23 mei tot en met 3 juli 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is tevens te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPWbgbBernhstr31-1402.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.

Neerijnen,

22 mei 2014