Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan en zakelijke beschrijving ‘Bommelsesetraat ong. te Ophemert’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Bommelsesestraat ong. te Ophemert' conform artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit wijzigingsplan maakt een nieuw bouwblok mogelijk aan de Bommelsestraat te Ophemert ten behoeve van een grondgebonden agrarisch (fruitteelt)bedrijf.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het wijzigingsplan en zakelijke beschrijving inzien

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 20 december 2013 tot en met 30 januari 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.

Neerijnen,

12 december 2013