Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan Enggraaf 27a Haaften, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Enggraaf 27a Haaften ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de wijziging van het bestemmingsplan 'Haaften-Noord' ten behoeve van het verschuiven van het bouwvlak voor één vrijstaande woning aan de Enggraaf 27a te Haaften.

Het ontwerpwijzigingsplan inzien

Het ontwerpwijzigingsplan Enggraaf 27a Haaften ligt van 17 november 2016 tot en met 29 december 2016 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPWhaaEnggraaf27a-1602. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 10-11-2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen