Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan 'Kern Haaften, Engelenhof 26', gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Kern Haaften, Engelenhof 26' ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de wijziging van het bestemmingsplan 'Kern Haaften' ten behoeve van één nieuwe vrijstaande woning op de hoek Engelenhof/Tolland.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 1 juli tot en met 11 augustus 2016 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPWHaaEngelenhof26-1602. U kunt het plan ook in het gemeentehuis inzien. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Tijdens de periode dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 30 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen