Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan 'Steenweg 70, Zandweg 52' te Waardenburg, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Steenweg 70, Zandweg 52' te Waardenburg ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft een wijzigings van het bestemmingsplan Buitengebied in het kader van de ruimte voor ruimte-regeling, waarbij de bestemming van het perceel Steenweg 70 te Waardenburg wordt gewijzigd van de bestemming 'Agrarisch' met bouwblok naar een bestemming 'Wonen', waarbij in ruil voor de sloop van 1.000 m2 aan bedrijfsbebouwing een extra woning mogelijk wordt gemaakt. Om te voldoen aan de sloop van 1.000 m2 aan bedrijfsbebouwing zal ook een bedrijfsgebouw op het bedrijfsperceel Zandweg 52 te Waardenburg worden gesloopt en zal de bestemming van dat perceel ook worden gewijzigd in een bestemming 'Wonen'.

Het ontwerpwijzigingsplan inzien

Het ontwerpwijzigingsplan 'Steenweg 70, Zandweg 52' ligt van 18 november tot en met 29 december 2016 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.BPWbgbSteenweg70-1602. Het plan kan ook op het gemeentehuis worden ingezien. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 17 november 2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen