Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan Zandstraat 38 te Opijnen

De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor de wijziging van de huidige ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’ naar ‘woondoeleinden’ op het adres Zandstraat 38 te Opijnen (kadastraal bekend onder Est, sectie E nummer 785)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen medewerking te verlenen aan deze gebruikswijziging door toepassing te geven aan artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening.

Het voornemen ligt hiervoor vanaf vrijdag 26 augustus 2011 gedurende 6 weken ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens de gebruikelijke openingstijden op het gemeentehuis van Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.

Tegen het voornemen om medewerking te verlenen kunt u binnen de vernoemde termijn schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. In de zienswijzen moet staan: uw naam, adres en handtekening, de datum en motivering van uw zienswijze.

Neerijnen,

25 augustus 2011
Burgemeester en wethouders.