Officiele publicatie

Oplegnotitie Structuurvisie WaalWeelde West, gemeente Neerijnen

Van 2011 tot en met 2015 heeft de gemeente Neerijnen in samenwerking met de provincie Gelderland, de gemeenten Lingewaal, Maasdriel en Zaltbommel en een consortium van private partijen gewerkt aan de intergemeentelijke en provinciale Structuurvisie WaalWeelde West (hierna: structuurvisie). Op 9 juli 2015 lag de definitieve structuurvisie ter besluitvorming voor in de gemeenteraad van Neerijnen. De gemeenteraad stelde middels een amendement de structuurvisie, bijbehorend milieueffectrapport en reactienota vast, met uitzondering van de hoogwatergeul bij Varik en Heesselt. Op 26 november 2015 nam de gemeenteraad een gewijzigd besluit om het milieueffectrapport niet aan te passen. Naar aanleiding van dit besluit zijn de originele tekst van de structuurvisie en de daarbij horende onderliggende documenten niet aangepast. Het gewijzigde vaststellingsbesluit en de gevolgen hiervan voor de 'Hoogwatergeul Varik Heesselt', vragen echter wel om een nadere toelichting. Deze toelichting is vervat in de Oplegnotitie Structuurvisie WaalWeelde West.

Raadplegen

De vastgestelde Structuurvisie met bijbehorende oplegnotitie is digitaal beschikbaar via

www.ruimtelijkeplannen.nl

Geen bezwaar of beroep mogelijk 

Tegen een besluit tot vaststelling van een structuurvisie kan op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De Structuurvisie treedt in werking op de dag na de datum van deze bekendmaking.