Officiele publicatie

Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP, gemeente Neerijnen

Uit onderzoek van de gemeente Neerijnen is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Het college van B&W heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen van de gemeente Neerijnen staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan o.a. gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies, enz.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum

Baars J 07-08-1988

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Uw brief kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van Neerijnen, afdeling Dienstverlening en Beleid Postbus 30, 4180 BA Waardenburg. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te maken via tel.: 14-0418

Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen.