Officiele publicatie

Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP, S. Kaouass

Uit onderzoek van de gemeente Neerijnen is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het

adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft

geen resultaat opgeleverd.

Het college van B&W heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen

op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen van de gemeente Neerijnen

staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan o.a. gevolgen hebben

voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies, enz.

Geslachtsnaam: Kaouass

Voorletters: S

Geboortedatum: 9-2-1987

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de gelegenheid gesteld

om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de

zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of

mondeling gebeuren. Uw brief kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van

Neerijnen, afdeling Dienstverlening en Beleid Postbus 30, 4180 BA Waardenburg. Indien u gebruik wilt

maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren

telefonisch een afspraak te maken via tel.: 14-0418

Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving

zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.

Gemeente: Neerijnen

Publicatiedatum:

17-9-2015