Officiele publicatie

Publicatie Wet milieubeheer, milieueffectrapportage, Meikampgraaf 14, Hellouw

Publicatie Wet milieubeheer  

Beoordelingsplicht milieueffectrapportage

 

Dhr. Pippel, Meikampgraaf 14 te Hellouw  

Op 18 april 2016 hebben wij van dhr. Pippel een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsnotitie ontvangen voor het realiseren van een veehouderij voor het houden van 4.980 vleesvarkens aan de Meikampgraaf 14 te Hellouw. Voor de activiteit milieu wordt een omgevingsvergunning Wabo aangevraagd.   

De inrichting omvat een bedrijf voor het houden van in totaal 98 melk- en kalfkoeien,65 stuks vrouwelijke jongvee, 4.980 vleesvarkens en 1 volwassen paard. Op dit moment geldt er voor deze locatie een omgevingsvergunning voor 3.208 vleesvarkens, 82 melk-en kalfkoeien, 70 stuks vrouwelijk jongvee en 1 volwassen paard.

Locatie  

De installatie voor het houden van vleesvarkens bevindt zich binnen de inrichting gelegen aan de Meikampgraaf 14 te Hellouw, gemeente Neerijnen.

Beoordeling  

Het College van Burgemeester en Wethouders van Neerijnen is verplicht te beoordelen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.  

Het College heeft in dit geval beslist dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is.

Publicatie  

De beslissing wordt gepubliceerd op www.neerijnen.nl.  Tevens wordt de kennisgeving van de beslissing gepubliceerd in de Staatscourant.  

Mogelijkheid van inzien  

De aanmeldingsnotitie, de beslissing en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:  - op het gemeentehuis van Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen. De eerste dag van de ter inzage legging is 2 september 2016

Voorbereidingsbesluit  

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.  

Overige belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen dit besluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures die open staan in de procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu- ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.  

Wilt u meer weten?  

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579314.