Officiele publicatie

Rechtspositie personeel Avri (CAR/UWO en personele regelingen)

Op 1 januari 2016 komen er medewerkers in dienst van de nieuwe publiekrechtelijke rechtspersoon Avri (een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Hun rechtspositie moet vanaf deze datum goed geregeld zijn.

Net als bij de Regio Rivierenland, waar de medewerkers tot 1 januari 2016 in dienst zijn, is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor het personeel en de vaststelling van hun rechtspositie.

In de sector Gemeenten wordt een groot gedeelte van de arbeidsvoorwaarden afgesproken op centraal niveau door het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (het LOGA). Het LOGA bestaat uit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakcentrales van overheidspersoneel, te weten de Algemene Centrale voor Overheidspersoneel (ACOP), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF). De feitelijke onderhandelingen worden vanuit werkgeverszijde overgelaten aan het College voor Arbeidszaken (CvA) en vanuit werknemerszijde aan de bonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF.

De gemaakte afspraken vormen in de eerste plaats de rechtspositieregeling (de CAR/UWO) zelf, maar ook wijzigingen daarin als gevolg van wetswijzigingen of nieuwe regelingen.

De CAR is op grond van de statuten van de VNG en het LOGA-protocol bindend voor alle gemeenten, uitgezonderd de vier grote.

De CAR is vervolgens nader uitgewerkt in de uitwerkingsovereenkomst (UWO). De UWO is alleen bindend voor gemeenten die zich hiervoor hebben aangemeld. Dat is overigens een grote meerderheid van gemeenten.

Wijzigingen in de CAR, respectievelijk de CAR/UWO, die in het LOGA worden overeengekomen krijgen binnen de gemeente pas rechtskracht wanneer ze door het college zijn vastgesteld. Krachtens artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd de arbeidsvoorwaardenregelingen voor het gemeentepersoneel vast te stellen. Bij gemeenschappelijke regelingen waarin gemeenten samenwerken is dat het Dagelijks Bestuur.

1.

De CAR-UWO, zoals deze luidt op 1 januari 2016 (inclusief alle LOGA-circulaires voor deze datum), vanaf deze datum van toepassing te verklaren voor medewerkers in dienst van het openbaar lichaam Avri.

2.

De personele regelingen van Regio Rivierenland, zoals opgesomd in de bijlage, vanaf 1 januari 2016 van overeenkomstige toepassing te verklaren voor de medewerkers in dienst van het openbaar lichaam Avri.

Dagelijks bestuur 16 december 2015

Bijlage met overzicht van alle personele regelingen die van overeenkomstige toepassing worden verklaard

De volgende regelingen van Regio Rivierenland worden van overeenkomstige toepassing verklaard

 • °
  Arbobeleid voor Regio Rivierenland, 21 juni 2006 (beleidsnota)
 • °
  Attentieregeling, 18 april 2007, inclusief wijzigingsbesluit Dagelijks Bestuur Regio Rivierenland d.d. 9 december 2015
 • °
  Bezoldigingsverordening, 1 januari 2006 (vervalt per 1 januari 2016 ivm wijziging hoofdstuk 3 van de CAR-UWO en wordt per 1 januari 2016 vervangen door de Beloningsregeling)
 • °
  Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) samenwerking belastingen, 2007
 • °
  Cafetariamodel Regio Rivierenland, oktober 2007
  • Fietsplan Regio Rivierenland (uit cafetariamodel)
  • Koop en verkoop verlofuren(uit cafetariamodel)
  • Vakbondscontributie Regio Rivierenland (uit cafetariamodel)
 • °
  Dienstauto gebruik, 18 juni 2014
 • °
  Fietsregeling (nationaal Fietsplan 2.0)
 • °
  Fiscalisering woon- werkverkeer
 • °
  Gedragscode ambtelijke integriteit 18 juni 2014
 • °
  Individueel Loopbaanbudget maart 2014, richtlijnen
 • °
  Integriteitbeleid 18 juni 2014
 • °
  Introductiebeleid Regiokantoor
 • °
  Klachtbehandeling, 27 april 2006
 • °
  Levensloopregeling, meest gestelde vragen (juni 2006)
 • °
  Melding vermoeden misstanden 18 juni 2014
 • °
  Mobiele telefonie Regiokantoor oktober 2013
 • °
  Ongewenst gedrag, klachten 18 juni 2014
 • °
  Ouderschapsverlof, verlenging van 13 naar 26 weken
 • °
  Reiskostenregeling Regio Rivierenland, oktober 2007, inclusief wijzigingsbesluit Dagelijks Bestuur Regio Rivierenland d.d. 9 december 2015
 • °
  Rookvrije werkplek, 18 april 2007
 • °
  Rouwprotocol, 21 juni 2006
 • °
  Sociaal Statuut Regio Rivierenland 2015
 • °
  Stagebeleid Regio Rivierenland, oktober 2007
 • °
  Studiefaciliteiten 2011
 • °
  Verlofregeling 1 januari 2010
 • °
  Vertrouwenspersoon 18 juni 2014
 • °
  Werktijden, 18 juni 2014
 • °
  Werving en selectie, oktober 2007
 • °
  Beleid functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
 • °
  Beoordelingsgesprekken
 • °
  Bezwarenprocedure functiebeschrijving en functiewaardering, 1 januari 2002
 • °
  Functioneringsgesprekken
 • °
  Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering Avri, HR21
 • °
  Ziekteverzuim Regio Rivierenland nov 2014

LAB budget

Het LAB budget wordt in 2016 uitbetaald conform het huidige gebruik. Vanaf 2017 wordt het meegenomen in het IKB. Conform het besluit van het GO op 11 november 2015.