Officiele publicatie

Rectificatie Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 gemeente Neerijnen

De raad van de gemeente Neerijnen ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014 ;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening :

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015.

Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder :

 • a.
  'dag' : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt ;
 • b.
  'week' : een aaneengesloten periode van zeven dagen ;
 • c.
  'maand' ; het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand ;
 • d.
  'jaar' ; het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar ;
 • e.
  'kalenderjaar' ; de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 : Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor :

 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten ;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 : Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 : Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor :

 • a.
  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet Ruimtelijke Ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald ;
 • b.
  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ;
 • c.
  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in arikel 2.1., eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit bedoeld in artikel 2.2a. van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) ;
 • d.
  een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering en een exemplaar van de stukken behorende bij een raadsvergadering (eventueel ter inzage liggende stukken daaronder niet begrepen) ten behoeve van :
 • a.
  nieuwsbladen (de kostenloze verstrekking blijft beperkt tot één exemplaar per nieuwsblad) ;
 • b.
  elke in de raad vertegenwoordigde politieke groepering (de kostenloze verstrekking blijft beperkt tot maximaal vijf exemplaren per in de raad vertegenwoordigde politieke groepering).
 • e.
  stukken voor algemene terinzagelegging bij bibliotheken en postkantoren en dergelijke.
 • f.
  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 16, artikel 1.16.3. en hoofdstuk 19 van titel 1 en hoofdstuk 1, artikel 3.1.2. en hoofdstuk 2 van titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of non- profitinstelling die zich de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 : Maatstaven van heffing en tarieven

1.

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 : Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 : Termijnen van betaling

1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 :

 • a.
  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
 • b.
  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 : Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 : Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 : Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen :

 • a.
  van zuiver redactionele aard zijn ;
 • b.
  een gevolg zijn van nieuwe gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft ;
  • 1.
   onderdeel 1.1.7. (akten burgerlijke stand) ;
  • 2.
   hoofdstuk 2 (reisdocumenten) ;
  • 3.
   hoofdstuk 3 (rijbewijzen) ;
  • 4.
   onderdeel 1.4.2.1. (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) ;
  • 5.
   onderdeel 1.9.1.1. (verklaring omtrent het gedrag) ;
  • 6.
   hoofdstuk 16 (kansspelen) ;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 : Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 : Overgangsrecht

1.

De artikelen en tarieventabel van de 'Legesverordening 2014' van 19 december 2013, vervallen met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan ;

2.

Indien de datum van inwerkingtreding van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 : Inwerkingtreding

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 14 : Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2015'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2014,
, de voorzitter
, de griffier

Bijlage TARIEVENTABEL 2015

Behorende bij de 'Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015'

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten (RIJK)

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen (RIJK)

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

Hoofdstuk 14

Markten

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen (RIJK)

 

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 19

Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2013

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder (bouw)activiteit

 

Hoofdstuk 9

Vervallen

 

Hoofdstuk 10

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 

Hoofdstuk 11

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening

 

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de trouwzaal van het gemeentehuis in Neerijnen (op) :

 

 

 

 

1.1.1.1.

Maandag

09.00 uur tot 10.00 uur

0,00

0,00

1.1.1.2.

Maandag

10.00 uur tot 17.00 uur

 

 

 

 

 

Dinsdag t/m donderdag

09.00 uur tot 17.00 uur

433,00

427,00

1.1.1.3.

Vrijdag

09.00 uur tot 17.00 uur

564,00

556,00

1.1.1.4.

De overige dagen en uren

867,00

854,00

1.1.1.5.

In een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

433,00

427,00

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het Kasteel van Ophemert (op) :

 

 

 

 

1.1.2.1.

Maandag

10.00 uur tot 17.00 uur

 

 

 

 

 

Dinsdag t/m donderdag

09.00 uur tot 17.00 uur

271,00

267,00

1.1.2.2.

Vrijdag

09.00 uur tot 17.00 uur

407,00

401,00

1.1.2.3.

De overige dagen en uren

543,00

535,00

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of in een bijzonder huis op grond van artikel 64, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek (op) :

 

 

 

 

1.1.3.1.

Maandag

10.00 uur tot 17.00 uur

 

 

 

 

 

Dinsdag t/m donderdag

09.00 uur tot 17.00 uur

433,00

427,00

1.1.3.2.

Vrijdag

09.00 uur tot 17.00 uur

564,00

556,00

1.1.3.3.

De overige dagen en uren

867,00

854,00

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van :

 

 

 

 

1.1.4.1.

Een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

20,00

20,00

1.1.4.2.

Een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

(suède met gemeentewapen in goud)

 

 

26,00

 

 

26,00

1.1.4.3.

Een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

(leder met gemeentewapen in 5 kleuren)

 

 

37,00

 

37,00

1.1.4.4.

Een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

20,00

20,00

1.1.4.5.

Een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

(suède met gemeentewapen in goud)

 

 

26,00

 

 

26,00

1.1.4.6.

Een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

(leder met gemeentewapen in 5 kleuren)

 

 

37,00

 

 

37,00

1.1.4.7.

(vervallen)

 

n.v.t.

10,00

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ten behoeve van een huwelijk of registratie van een partnerschap, voor één dag in de gemeente Neerijnen

 

 

 

 

79,00

 

 

 

 

78,00

 

 

 

 

 

 

1.1.6.

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

19,75

 

 

19,50

 

 

 

 

 

 

1.1.7.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8.

Het tarief bedraagt, indien bij de voltrekking van een huwelijk / geregistreerd partnerschap, op verzoek, gemeenteambtenaren als getuige optreden, per gemeentelijke getuige

 

 

25,00

 

 

25,00

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Van een nationaal paspoort :

 

 

 

 

1.2.1.1.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

67,11

66,96

1.2.1.2.

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

51,05

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1. (zakenpaspoort) :

 

 

 

 

1.2.2.1.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

67,11

66,96

1.2.2.2.

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

51,05

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) :

 

 

 

 

1.2.3.1.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

67,11

66,96

1.2.3.2.

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

51,05

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,20

51,05

 

 

 

 

 

 

1.2.5.

Van een Nederlandse identiteitskaart :

 

 

 

 

1.2.5.1.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

53,07

52,95

1.2.5.2.

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,48

28,36

 

 

 

 

 

 

1.2.6.

Tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen

1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. en 1.2.4.

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

1.2.7.

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1. tot en met 1.2.5. genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

 

47,31

 

 

47,07

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

 

38,23

 

 

38,48

 

 

 

 

 

 

1.3.2.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt :

 

 

 

 

1.3.2.1.

Bij een spoedlevering vermeerderd met

33,85

34,10

1.3.2.2.

Bij een aanvraag in verband met (beschadiging of) vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

 

 

19,75

 

 

19,50

 

 

 

 

 

 

1.3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een Eigen Verklaring betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen

 

 

 

 

2,50

 

 

 

 

2,50

 

Vermeerderd met het door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vastgestelde tarief voor een Eigen Verklaring

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

1.4.2.1.

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,00

10,00

1.4.3.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier (of deel daarvan)

 

 

19,75

 

 

19,50

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

1.7.1.1.

Tot het verstrekken van :

 

 

 

 

1.7.1.1.1.

Een afschrift van het verslag van een raads- en/of commissievergadering, per pagina

0,30

0,30

1.7.1.1.2.

Een afschrift van de stukken behorende bij een raads- en/of commissievergadering (met uitzondering van de ter inzage liggende stukken), per pagina

 

 

0,30

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

1.7.1.2.

Tot het afsluiten van een abonnement per kalenderjaar :

 

 

 

 

1.7.1.2.1.

Op de stukken behorende bij de raads- en/of commissievergaderingen (met uitzondering van de ter inzage liggende stukken)

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

 

 

 

 

1.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

1.7.2.1.

Tot het verstrekken van :

 

 

 

 

1.7.2.1.1.

Een exemplaar van de wekelijkse openbare besluitenlijst van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, per pagina

 

 

0,30

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2.

Tot het afsluiten van een abonnement per kalenderjaar :

 

 

 

 

1.7.2.2.1.

Op de wekelijkse openbare besluitenlijst van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders

 

 

13,00

 

 

13,00

 

 

 

 

 

 

1.7.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

 

 

 

 

1.7.3.1.

Een exemplaar van het verslag van een burgeravond, van het verslag van een hoorzitting of van een inspraakbijeenkomst, per pagina

 

 

0,30

 

 

0,30

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

 

 

 

 

1.8.1.1.

Een exemplaar van een bestemmingsplan of totaal uitwerkingsplan met voorschriften en toelichting

39,50

39,00

1.8.1.2.

Een exemplaar van een ten behoeve van een individueel bouwplan vastgesteld bestemmingsplan (postzegelplan) of een gedeeltelijk uitwerkingsplan

 

 

19,75

 

 

19,50

1.8.1.3.

Een exemplaar van een structuurplan of kernennota met beschrijving en toelichting

39,50

39,00

1.8.1.4.

Een ongekleurd exemplaar van een plankaart behorende bij de onder 1.8.1.1. tot en met 1.8.1.3. genoemde plannen of nota's per afdruk

 

 

6,00

 

 

6,00

1.8.1.5.

Een ongekleurd exemplaar van andere dan bij een onder 1.8.1.1. tot en met 1.8.1.3. bedoeld plan of nota behorende kaarten (profielen, legende, kaarten van toelichting en dergelijke), per afdruk

 

 

6,00

 

 

6,00

1.8.1.6.

Een ongekleurd exemplaar van andere dan onder 1.8.1.4. en 1.8.1.5. genoemde kaarten en tekeningen, per afdruk

 

 

6,00

 

 

6,00

 

 

 

 

 

 

1.8.2.

Indien bij een aanvraag wordt verzocht om toezending, worden de te heffen leges verhoogd met

2,50

2,50

 

 

 

 

 

 

1.8.3.

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in of het verstrekken van inlichtingen uit het kadaster, per perceel, per rechthebbende, dan wel per artikel

 

 

19,75

 

 

19,50

 

 

 

 

 

 

1.8.4.

Onverminderd het bepaalde in 1.8.3. bedraagt, indien bij het verlenen van inzage de hulp van een ambtenaar wordt verlangd, het tarief per ambtenaar, per kwartier (of deel daarvan)

 

 

19,75

 

 

19,50

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

1.9.1.1.

Tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag

RIJK

30,05

1.9.1.2.

Tot het verstrekken van een certificat d'hébergement (garantstelling)

10,00

10,00

1.9.1.3.

Tot het legaliseren van een handtekening

10,00

10,00

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier (of deel daarvan)

 

 

19,75

 

 

19,50

 

 

 

 

 

 

1.10.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2.1.

Een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk :

 

 

 

 

1.10.2.1.1.

Per pagina A4-formaat

0,30

0,30

1.10.2.1.2.

Per pagina A3-formaat

0,40

0,40

 

 

 

 

 

 

1.10.2.2.

Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, voor ieder daaraan besteed kwartier (of deel daarvan)

 

 

19,75

 

 

19,50

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

1.12.1.

Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de Leegstandwet

 

 

79,00

 

 

78,00

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 14

Markten

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

1.15.1.1.

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

 

 

39,50

 

 

39,00

1.15.1.2.

Tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1. bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander persoon

 

 

39,50

 

 

39,00

1.15.1.3.

Tot het intrekken van een in onderdeel 1.15.1.1. bedoelde ontheffing

39,50

39,00

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen :

 

 

 

 

1.16.1.1.

Voor een periode van 12 maanden voor één kansspelautomaat

57,00

57,00

1.16.1.2.

Voor een periode van 12 maanden voor twee of meer kansspelautomaten :

 

 

 

 

 

Voor de eerste kansspelautomaat

en voor iedere volgende kansspelautomaat

57,00

34,50

57,00

34,50

1.16.2.

De subonderdelen 1.16.1.1. en 1.16.1.2. zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter van 12 maanden en langer dan 12 maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

 

 

39,50

 

 

39,00

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, als bedoeld, in artikel 5.4., lid 1, van de Telecommunicatiewet :

 

 

 

 

 

* voor sleuven met een kabel / leidinglengte tot 25 meter

 

vrijgesteld

 

n.v.t.

 

* voor sleuven met een kabel / leidinglengte van 25 tot 500 meter

682,00

n.v.t.

 

* voor sleuven met een kabel / leidinglengte van 500 tot 1.000 meter

1.175,00

n.v.t.

 

* voor sleuven met een kabel / leidinglengte van meer dan 1.000 meter

en per meter vanaf 1.000 meter

1.175,00

1,15

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

1.17.2.

Indien met betrekking tot de behandeling van de melding naar oordeel van de vergunningverlener overleg noodzakelijk is, wordt het bedrag onder 1.17.1. per overleg verhoogd met

 

 

130,00

 

 

n.v.t.

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

1.18.1.1.

Tot het verlenen van een verkeersontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (incidentele ontheffing / vrijstelling)

 

 

30,00

 

 

39,00

 

Deze ontheffingen worden vanaf medio 2015 afgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (R.D.W). De meerderheid van de gemeenten, vanaf medio 2015 dus ook Neerijnen, heeft het R.D.W. gemandateerd. Bedrijven hoeven dan voor een ontheffing nog maar naar één loket. Op verzoek van de R.D.W. is het landelijk uniform tarief opgenomen.

 

 

 

 

1.18.1.2.

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in artikel 1.18.1.1.

 

 

39,50

 

 

39,00

1.18.1.3.

Tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (B.A.B.W)

 

 

39,50

 

 

39,00

1.18.1.4.

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet Personenvervoer

39,50

39,00

1.18.1.5.

Tot het verlenen van informatie uit verkeerstellingen, per aanvraag

237,50

234,00

Hoofdstuk 19

Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Openbare orde

 

 

 

 

 

Afdeling 1

Bestrijding van ongeregeldheden

 

 

 

 

 

Artikel 2.1.

Samenscholing en ongeregeldheden

 

 

 

 

1.19.1.2.1.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1., lid 4

39,50

39,00

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 3

Verspreiden van gedrukte stukken

 

 

 

 

 

Artikel 2.6.

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken/afbeeldingen

 

 

 

 

1.19.1.2.6.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.6., lid 2

39,50

39,00

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 4

Vertoningen e.d. op de weg

 

 

 

 

 

Artikel 2.9.

Straatartiest e.d.

 

 

 

 

1.19.1.2.9.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.9., lid 2

39,50

39,00

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 5

Bruikbaarheid en aanzien van de weg

 

 

 

 

 

Artikel 2.10.

Voorwerpen op of aan de weg

 

 

 

 

1.19.1.2.10.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10., lid 4

236,00

233,00

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2.11.

(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 

 

 

 

1.19.1.2.11.

Van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.11., lid 1

316,00

312,00

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 6

Veiligheid op de weg

 

 

 

 

 

Artikel 2.24.

Verbod om een openbare plaats te gebruiken als slaapplaats

 

 

 

 

1.19.1.2.24.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.24., lid 2

39,50

39,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 8

Toezicht op openbare inrichtingen

 

 

 

 

 

Artikel 2.28.

Exploitatie openbare inrichting

 

 

 

 

1.19.1.2.28.

Van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.28., lid 1

236,00

233,00

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2.29.

Sluitingstijd

 

 

 

 

1.19.1.2.29.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.29., lid 2

39,50

39,00

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 8A

Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de drank- en horecawet

 

 

 

 

 

Artikel 2.34 d.

Ontheffingen privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

 

 

 

 

1.19.1.2.34d.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.34d., lid 1

39,50

39,00

 

Artikel 2.34 e.

Ontheffingen schenktijden

 

 

 

 

1.19.1.2.34e.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.34e., lid 1

39,50

39,00

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 10

Toezicht op speelgelegenheden

 

 

 

 

 

Artikel 2.39.

Speelgelegenheden

 

 

 

 

1.19.1.2.39.

Van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.39., lid 2

236,00

233,00

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 13

Vuurwerk

 

 

 

 

 

Artikel 2.72.

Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

 

 

 

 

1.19.1.2.72.

Van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.72., lid 1

39,50

39,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

 

 

 

 

 

Afdeling 1

Geluidhinder en verlichting

 

 

 

 

 

Artikel 4.6.

Overige geluidhinder

 

 

 

 

1.19.1.4.6.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6., lid 2

39,50

39,00

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 5

Kamperen buiten kampeerterreinen

 

 

 

 

 

Artikel 4.18.

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 

 

 

 

1.19.1.4.18.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18., lid 3

39,50

39,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Andere voorwerpen betreffende de huishouding der gemeente

 

 

 

 

 

Afdeling 4

Standplaatsen

 

 

 

 

 

Artikel 5.18.

Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 

 

 

 

1.19.1.5.18.

Van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.18., lid 1

 

 

 

 

 

Voor een dag(deel)

1 dag(deel) per week

In één dorp

39,50

39,00

 

Voor een maand

1 dag(deel) per week

In één dorp

79,00

78,00

 

Voor een kwartaal

1 dag(deel) per week

In één dorp

158,00

156,00

 

Voor een halfjaar

1 dag(deel) per week

In één dorp

237,50

234,00

 

Voor een jaar

1 dag(deel) per week

In één dorp

316,00

312,00

 

Voor een vergunning voor twee of meer dorpen worden deze bedragen met 10% per dorp verhoogd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 8

Verbod vuur te stoken

 

 

 

 

 

Artikel 5.34.

Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken.

 

 

 

 

1.19.1.5.34.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34., lid 3

39,50

39,00

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

 

 

 

 

1.20.1.1.

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

2,50

 

 

2,50

1.20.1.2.

Het waarmerken van door de aanvrager zelf overlegde stukken

2,50

2,50

1.20.1.3.

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

0,30

 

 

0,30

1.20.1.4.

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

 

 

2,50

 

 

 

 

2,50

1.20.1.5.

Gegevens aan makelaars, projectontwikkelaars, adviseurs, architecten en overige professionele instellingen c.q. adviseurs op hun verzoek, per uur (of deel daarvan)

 

 

79,00

 

 

78,00

 

 

 

 

 

 

1.20.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

 

 

10,00

 

 

10,00

 

 

 

 

 

 

1.20.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 319 lid 5 en 381 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

 

 

10,00

 

 

10,00

 

 

 

 

 

 

1.20.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

1.20.4.1.

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen'

 

 

39,50

 

 

39,00

1.20.4.2.

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de 'Wet op de dierenbescherming'

 

 

79,00

 

 

78,00

 

 

 

 

 

 

1.20.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

1.20.5.1.

Tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen met een heteluchtballon of helikopter als bedoeld in artikel 10, lid 2, van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen

 

 

 

 

39,50

 

 

 

 

39,00

 

 

 

 

 

 

1.20.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

1.20.6.1.

Tot het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45., lid 2, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

 

173,50

 

 

171,00

1.20.6.2.

Tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45., lid 1, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

 

 

 

906,00

 

 

 

 

893,00

 

 

 

 

 

 

1.20.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

 

 

 

 

1.20.7.1.

Bodeminformatie, per aanvraag

26,00

26,00

 

 

 

 

 

 

1.20.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

 

 

 

 

1.20.8.1.

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

79,00

 

 

78,00

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder :

 

 

 

 

2.1.1.1.

Aanlegkosten :

Niet van toepassing

 

 

 

 

2.1.1.2.

Bouwkosten :

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEM 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan : de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze kosten worden berekend volgens het onderzoeks-rapport 'Basisbedragen Gebouwen 2007' van Multiconsultants Bouwkundig Adviesbureau voor kosten en techniek of zoals dit rapport laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

2.1.1.3.

Wabo :

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

2.2.1.

Om een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 

 

206,00

 

 

203,00

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project : de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

Bouwactiviteiten :

 

 

 

 

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief :

 

 

 

 

2.3.1.1.1.

Indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen ;

2,74% van de bouwkosten met een minimum van

 

 

127,00

 

 

125,00

2.3.1.1.2.

Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 250.000 bedragen ;

vermeerderd met 2,19% van de bouwkosten boven de € 50.000

1.370,00

1.350,00

2.3.1.1.3.

Indien de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen

vermeerderd met 1,77% van de bouwkosten boven de € 250.000

5.750,00

5.670,00

 

 

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets :

 

 

 

 

2.3.1.2.

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is :

0,76 promille van de bouwkosten met een minimum van

 

 

 

 

 

 

54,25

 

 

 

 

 

 

53,50

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht landbouwkundig advies :

 

 

 

 

2.3.1.3.

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agarische commissie nodig is en wordt beoordeeld : het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag :

 

 

 

 

2.3.1.4.

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvraag of gereedkomen van de bouwactiviteit 200% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.

Aanlegactiviteiten :

 

 

 

 

2.3.2.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

226,00

 

 

223,00

 

 

 

 

 

 

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit :

 

 

 

 

2.3.3.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1. :

 

 

 

 

2.3.3.1.1.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking)

 

 

527,00

 

 

520,00

2.3.3.1.2.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking)

 

 

527,00

 

 

520,00

2.3.3.1.3.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse grote afwijking)

 

 

8.000,00

 

 

4.350,00

2.3.3.1.4.

Indien artikel 2.12., lid 2, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse tijdelijke afwijking)

 

 

527,00

 

 

520,00

2.3.3.1.5.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit)

 

 

527,00

 

 

520,00

2.3.4.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit :

 

 

 

 

2.3.4.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief :

 

 

 

 

2.3.4.1.1.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking)

 

 

527,00

 

 

520,00

2.3.4.1.2.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking)

 

 

527,00

 

 

520,00

2.3.4.1.3.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse grote afwijking)

 

 

8.000,00

 

 

4.350,00

2.3.4.1.4.

Indien artikel 2.12., lid 2, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse tijdelijke afwijking)

 

 

527,00

 

 

520,00

2.3.4.1.5.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit)

 

 

527,00

 

 

520,00

 

 

 

 

 

 

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid :

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1., lid 1 onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

152,00

 

 

150,00

 

Vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een bruto vloeroppervlakte :

 

 

 

 

 

t/m 100 m2

101 m2 t/m 500 m2

501 m2 t/m 2.000 m2

2.001 m2 t/m 5.000 m2

5.001 m2 t/m 50.000 m2

meer dan 50.000 m2

€ 101,00

€ 1,00 per m2

€ 299,00 + € 0,40 per m2

€ 867,00 + € 0,12 per m2

€ 1.375,00 + € 0,02 per m2

€ 1.882,00 + € 0,01 per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten :

 

 

 

 

2.3.6.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder f, van de Wabo, met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of Erfgoedverordening Neerijnen 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, lid 2, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is, bedraagt het tarief :

 

 

 

 

2.3.6.1.1.

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

132,00

130,00

2.3.6.1.2.

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

 

 

132,00

 

 

130,00

 

 

 

 

 

 

2.3.7.

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht :

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidings-besluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 

306,00

 

 

 

 

302,00

 

 

 

 

 

 

2.3.8.

Aanleg of veranderen weg :

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in de provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2., aanhef en lid 1, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

306,00

 

 

 

 

 

 

302,00

2.3.9.

Uitweg / inrit :

 

 

 

 

 

(verwijderd)

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

2.3.10.

Kappen :

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11. van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2013 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2., lid 1, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

43,50

 

 

 

 

 

 

 

 

43,00

 

 

 

 

 

 

2.3.11.

Opslag van goederen :

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van artikel 2.10. van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2013 een vergunning is vereist, bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

236,00

 

 

 

 

 

 

233,00

2.3.11.1.

Indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2., lid 1, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

236,00

 

 

233,00

2.3.11.2.

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2., lid 1, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 

236,00

 

 

 

 

233,00

 

 

 

 

 

 

2.3.12.

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 :

 

 

 

 

2.3.12.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuur-wetenschappelijke betekenis of voor de dieren en planten, als bedoeld in artikel 16, lid 1, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

306,00

 

 

 

 

 

 

302,00

2.3.12.2.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolg voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19, lid 1, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

306,00

 

 

 

 

 

 

302,00

 

 

 

 

 

 

2.3.13.

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet :

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, lid 3, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

 

 

 

 

306,00

 

 

 

 

302,00

 

 

 

 

 

 

2.3.14.

Andere activiteiten :

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling ..

 

 

 

 

2.3.14.1.

Behoort tot een bij algemene regel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 

306,00

 

 

 

 

302,00

 

 

 

 

 

 

2.3.14.2.

Behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2., lid 2, van de Wabo, bedraagt het tarief :

 

 

 

 

2.3.14.2.1.

Als het een gemeentelijke verordening betreft : het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

306,00

 

 

 

 

 

 

302,00

2.3.14.2.2.

Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft : het bedrag aan de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15.

Omgevingsvergunning in twee fasen :

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5., lid 1, van de Wabo, bedraagt het tarief :

 

 

 

 

2.3.15.1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase : het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.15.2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase : het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16.

Beoordeling bodemrapport :

 

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld :

 

 

 

 

2.3.16.1.

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

175,00

172,50

2.3.16.2.

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

vermeerderd met € 0,05 voor iedere vierkante meter dat het plangebied groot is.

132,00

130,00

2.3.16.3.

Voor de beoordeling van een Programma van Eisen (PvE) ten behoeve van het uitvoeren van een archeologisch onderzoek

 

 

175,00

 

 

172,50

 

 

 

 

 

 

2.3.17.

Advies :

 

 

 

 

2.3.17.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26., lid 3, van de Wabo : het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders opgesteld.

 

 

 

 

2.3.17.2.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18.

Verklaring van geen bedenkingen :

 

 

 

 

2.3.18.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27., lid 1, van de Wabo :

 

 

 

 

2.3.18.1.1.

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

306,00

302,00

2.3.18.1.2.

Indien een ander bestuursorgaan geen verklaring van geen bedenkingen moet afgeven : het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18.2.

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering :

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 5

Teruggaaf :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten :

 

 

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.6. en 2.3.7. intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Deze bedraagt :

 

 

 

 

2.5.1.1.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

100%

 

 

 

100%

2.5.1.2.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 en binnen 8 weken na het in behandeling nemen van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

40%

 

 

 

40%

2.5.1.3.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 en binnen 26 weken na het in behandeling nemen van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

20%

 

 

 

20%

2.5.1.4.

Indien binnen 3 maanden na datum van een ingetrokken omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend, worden de leges van de ingetrokken aanvraag (artikel 2.5.1.1. of 2.5.1.2.) in mindering gebracht op de leges van de nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, zoals bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten :

 

 

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.6. en 2.3.7. intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat een aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning nog geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

2.5.3.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten :

 

 

 

 

2.5.3.1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.6. of 2.3.7. weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

20%

2.5.3.2.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1. wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.

Minimumbedrag voor teruggaaf :

 

 

 

 

 

Een bedrag minder dan € 120,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5.

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen :

 

 

 

 

 

Van de leges verschuldigd op basis van de onderdelen 2.3.17. en 2.3.18. wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33., lid 2, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2. van toepassing is

 

 

 

 

132,00

 

 

 

 

130,00

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

 

 

 

 

132,00

 

 

 

 

130,00

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder (bouw)activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een planologische principeuitspraak

790,00

778,00

 

 

 

 

 

 

2.8.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1., lid 1, van de Wet Ruimtelijke Ordening

 

 

5.228,00

 

 

5.151,00

 

 

 

 

 

 

2.8.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6., lid 1, onder a, van de Wet Ruimtelijke Ordening

 

 

3.657,00

 

 

3.603,00

 

 

 

 

 

 

2.8.4.

(verwijderd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1., lid 1, van de Wet Ruimtelijke Ordening, waarvan de procedure wordt ingevoegd in de actualisatie van een bestemmingsplan

 

 

 

 

2.030,00

 

 

 

 

2.000,00

 

 

 

 

 

 

2.8.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6., lid 1, onder a, van de Wet Ruimtelijke Ordening, waarvan de procedure wordt ingevoegd in de actualisatie van een bestemmingsplan

 

 

 

 

2.030,00

 

 

 

 

2.000,00

Hoofdstuk 9

Vervallen

Hoofdstuk 10

 

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 11

In deze titel niet benoemde beschikking :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

 

 

175,00

 

 

172,50

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van :

 

 

 

 

3.1.1.

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

 

238,50

 

 

235,00

3.1.2.

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

79,00

 

 

78,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25., lid 1, van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2013

 

 

 

 

238,50

 

 

 

 

235,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

 

 

 

3.3.1.

Tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4., lid 1, van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2013

 

 

 

 

3.3.1.1.

Voor een seksinrichting

852,00

840,00

3.3.1.2.

Voor een escortbedrijf

426,00

420,00

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte :

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1. van de brandbeveiligingsverordening Neerijnen 2007

 

 

 

 

79,00

 

 

 

 

78,00

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet in deze titel benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

79,00

 

 

78,00

Behorende bij het raadsbesluit van 18 december 2014,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,de voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,de griffier