Officiele publicatie

Regeling Stageplaatsen Regio Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland,

gelet op artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op artikel 1:2a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de uitvoeringsovereenkomst voor de sector gemeenten (CAR-UWO);

na verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. 25 oktober 2016;

besluit

Vast te stellen de navolgende regeling stageplaatsen Regio Rivierenland

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Stage De mogelijkheid om werkervaring op te doen overeenkomstig de doelstellingen van de onderwijsinstelling waar de stagiair onderwijs volgt of van een medewerker van een andere organisatie om werkzaamheden te verrichten in het kader van een re- integratietraject of loopbaanontwikkeling.

Stagiair Een student van een onderwijsinstelling of een medewerker vanuit een andere organisatie die om diverse redenen werkervaring op willen doen binnen de organisatie van de werkgever.

Werkgever Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

Artikel 2 Doel van de stage

Een stage is een middel om doelen te realiseren van het onderwijs, van de stagiair en van de organisatie:

 • a.
  voor het onderwijs is het doel het bevorderen van praktijkgericht onderwijs;
 • b.
  de stagiair heeft als doel de beroepskeuze en de integratie van beroep en praktijk;
 • c.
  voor de werkgever is het doel bij te dragen aan de realisering van de doelen van het onderwijs en de stagiair en het bevorderen van het imago van Regio Rivierenland als maatschappelijk werkgever.

Artikel 3 Procedure

De directeur beslist namens de werkgever over het aangaan van een stageovereenkomst na advies te hebben ingewonnen bij de P&O adviseur.

Artikel 4 Criteria

Een beslissing over een stageverzoek wordt genomen op basis van de volgende criteria:

 • a.
  de aard van het onderwijs en de kennis van de stagiair sluiten aan bij de te verrichten werkzaamheden bij de werkgever;
 • b.
  de stage past in het onderwijsprogramma en bij de kennis en de vaardigheden van de stagiair;
 • c.
  zowel door de onderwijsinstelling als door de werkgever wordt stagebegeleiding gegeven;
 • d.
  er is toereikend budget voor de te betalen vergoeding;
 • e.
  er is voldoende gelegenheid om de gewenste begeleiding te bieden.

Artikel 5 Stageprogramma en begeleiding

1.

Met de stagiair en de onderwijsinstelling worden afspraken gemaakt over de duur en de inhoud van de stage. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de stageovereenkomst, opgesteld door de onderwijsinstelling.

2.

In bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van de gemaakte afspraken, ter beoordeling van de onderwijsinstelling. De werkgever verleent hieraan medewerking, tenzij dat in redelijkheid niet kan worden verlangd.

3.

Naast de begeleiding vanuit de onderwijsinstelling zorgt ook de werkgever voor een goede begeleiding van de stagiair, opdat de stagiair zo goed mogelijk zijn stageopdracht kan vervullen. Zo nodig vindt er gedurende de stage bijsturing plaats.

4.

Een stagiair heeft geen dienstverband met de werkgever en kan geen rechten ontlenen aan de rechtspositieregeling die van toepassing is op medewerkers van de werkgever, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld in de stageovereenkomst.

Artikel 6 Stagevergoeding

1.

De stagiair ontvangt bij een stage die tenminste een maand duurt een maandelijkse stagevergoeding ter hoogte van:

€ 150 bruto per maand voor stages op LBO/MBO niveau

€ 250 bruto per maand voor stages op HBO/WO niveau.

2.

De stagevergoeding is gebaseerd op een fulltime-stage, dat wil zeggen 36 uur per week. Bij een deeltijdstage is de vergoeding naar rato.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen in overleg met de onderwijsinstelling.

Artikel 8 Intrekken oude regeling

Het Stagebeleid Regio Rivierenland oktober 2007 vervalt.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling stageplaatsen Regio Rivierenland”

2.

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum waarop deze bekend wordt gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 november 2016 Het Dagelijks Bestuur,
de secretaris a.i,
W.J. Stegeman
de voorzitter,
J. Beenakker