Officiele publicatie

Regeling werkervaringsplaatsen Regio Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

gelet op artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op artikel 1:2b van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de uitvoeringsovereenkomst voor de sector gemeenten (CAR-UWO);

na verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d.25 oktober 2016.;

besluit

Vast te stellen de navolgende regeling werkervaringsplaatsen Regio Rivierenland

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Werkervaringsplaats De mogelijkheid om werkervaring op te doen overeenkomstig de persoonlijke doelstellingen van de wep-er waardoor zijn arbeidsmarktpositie wordt verbeterd en waarbij het leerproces voorop staat naast het opdoen van werkervaring.

Werkgever Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

Wep-er De persoon die op zijn verzoek een werkervaringsplaats is aangeboden

Artikel 2 Doelgroep

1.

De werkgever kan ter uitvoering van de re-integratieverordening de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen aan uitkeringsgerechtigden ondersteuning bij arbeidsinschakeling bieden. Een instrument is hiervoor het bieden van een werkervaringsplaats.

2.

De werkgever kan aan jongeren die recent een opleiding hebben afgerond maar voor wie nog geen (volwaardige) aanstelling mogelijk is op verzoek van de wep-er een werkervaringsplek bieden.

Artikel 3 Eisen aan de werkervaringsplaats/Doel

1.

Een werkervaringsplaats is bedoeld voor het opdoen van werkervaring bij een werkgever met behoud van een eventuele uitkering krachtens sociale verzekeringswetten van de wep-er.

2.

De werkervaringsplaats draagt bij aan het verkrijgen van een positieve werkhouding dan wel het leren functioneren in een arbeidsrelatie.

3.

De werkervaringsplaats draagt bij aan de ontwikkeling van de deelnemer en moet passen in het traject dat leidt tot ongesubsidieerde arbeid.

4.

Een werkervaringsplaats kan onderdeel zijn van een traject en gecombineerd worden met scholing of een training. De werkervaringsplaats kan worden ingezet als voortraject voor uitstroom naar ongesubsidieerd werk bij de werkgever.

5.

De werkgever plaatst de persoon alleen indien door zijn plaatsing de concurrentieverhoudingen op de arbeidsmarkt niet onverantwoord worden beïnvloed en indien er door de plaatsing geen verdringing plaatsvindt van reguliere arbeid.

Artikel 4 Aanwezigheid

1.

De wep-er regelt met zijn (externe) begeleider de aanwezigheid op de werkervaringsplaats.

2.

De werkgever biedt de wep-er de mogelijkheid om deel te nemen aan sollicitaties, scholings- en opleidingsactiviteiten.

3.

De werkgever ziet toe op een juiste toepassing van de Arbeidstijdenwet.

Artikel 5 Werkervaringsovereenkomst

1.

In een schriftelijke overeenkomst wordt tenminste vastgelegd: het doel van de werkervaringsplaats, het aantal uren per week dat de activiteiten worden verricht, wat deze activiteiten inhouden en de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt.

2.

Een wep-er heeft geen dienstverband met de werkgever en kan geen rechten ontlenen aan de rechtspositieregeling die van toepassing is op medewerkers van de werkgever, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld in de werkervaringsovereenkomst.

3.

De werkgever zorgt voor een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid voor de overeengekomen uren van de wep-er.

4.

Een werkervaringsplaats kan drie tot zes maanden duren. Een overkomst kan eenmalig worden verlengd met een periode van zes maanden.

5.

De wep-er ontvangt geen (onkosten)vergoeding.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling werkervaringsplaatsen Regio Rivierenland”.

2.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum waarop deze regeling bekend wordt gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 november 2016, Het Dagelijks Bestuur,
de secretaris a.i,
W.J. Stegeman
de voorzitter,
J. Beenakker