Officiele publicatie

Tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 voor Gelderse Omgevingsdiensten

Hoofdstuk 1 - Regeling

Medewerkers die voor 1 januari 2017 een fiets hebben aangeschaft onder de voorwaarden van de Fietsregeling 2015-2016 hebben het recht om deze onder de voorwaarden van deze regeling af te lossen. Een uitzondering hierop is aflossing door middel van de bronnen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Omdat deze bronnen met ingang van 1 januari 2017 in het Individueel keuzebudget zijn ondergebracht is aflossing door middel van deze bronnen niet mogelijk.

In plaats van aflossing door vakantietoeslag en eindejaaruitkering kan de renteloze lening voor de fiets worden afgeloste door middel van het Individueel Keuzebudget. Daarnaast blijft aflossing door middel van bruto salaris of inleveren verlof mogelijk.

In mei 2017 wordt eenmalig het vakantiegeld uitbetaald dat is opgebouwd tussen mei en december 2016 (dit valt buiten het IKB). Aflossing is ook mogelijk door de inzet van dit bedrag mits de gastheer dit administratief kan inregelen.

Hoofdstuk 2 - Slotbepalingen

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Rivierenland en werkt terug tot 1 januari 2017.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 voor Gelderse Omgevingsdiensten

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland van 20 maart 2017 te Tiel.

de voorzitter,

de secretaris,

C.A.H. Zondag

A.Schipper